Julehilsen fra bestyrelsen

SekretariatetKlubnyheder

Som følge af klubbens økonomiske situation, besluttede bestyrelsen i efteråret 2016, at igangsætte et arbejde med henblik på at finde en holdbar løsning på de udestående indskudsbeviser. Sæsonen 2017 har været præget af arbejdet med en rekonstruktion.

Som gennemgået ved flere lejligheder, indebar rekonstruktionen, at alle indskud blev nedskrevet til 0, og samtidig blev klubbens øvrige kreditorer nedskrevet eller omlagt til lån med reduceret rente og afdragsfrihed. Rekonstruktionsplanen blev godkendt ved Helsingør Skifteret i maj 2017, men kendelsen blev efterfølgende kæret til Landsretten. Behandlingstiden ved Landsretten var desværre lang, og først d. 13. oktober blev Skifterettens kendelse stadfæstet, og den ønskede rekonstruktionsplan kunne gennemføres.

Papirarbejdet til gennemførelse af rekonstruktionen er næsten på plads, og vi kan nu se fremad og arbejde med mange nye tiltag frem mod den kommende sæson.

Det har vejrmæssigt været en svær sæson med masser af regn og deraf følgende voldsom vækst i græsset. Greenkeeperne har derfor brugt uforholdsmæssig meget tid på græsslåning, og fairway klipperen har kørt full time. Temperaturen har heller ikke været optimal, hvilket har holdt en del greenfee spillere væk.

Det er trods vejrliget lykkedes at holde banen i fin stand – nok noget af det bedste vi har oplevet i mange år. Greens stod super flot fra sæsonstart, så den ændrede prikke-metode har været god.  Banen har været meget våd de sidste par måneder, men det er lykkedes at holde den åben på nær et par huller til d. 18. december. Greens er fortsat flotte, men området omkring greens trænger til en pause. Det samme gør greenkeeperne, der bruger vinteren til at afspadsere den opsparede overtid.

Sæsonen 2017 har været lang, idet banen allerede åbnede tidligt i marts. Om få dage går vi mod lysere tider, og forhåbentlig er der kun 3 måneder til banen igen åbner med sommergreens.

Belægningen på banen har været rimelig. Vi afskaffede i 2017 den forhøjede betaling for green fee i peak time i weekenden, og umiddelbart virker det ikke som om, det har givet store problemer med at få tider for egne spillere. I 2018 vil der heller ikke blive tale om forhøjet greenfee betaling, men greenfee spillere med Konge Golf kort vil ikke kunne spille før kl. 12 i weekends og helligdage.

Bestyrelsen holdt i september måned et strategiseminar. Som input til dette møde blev der afholdt interviews med 13 interessenter i form af Udvalg, personale mm. Mange gode ideer kom frem på møderne og gav et fint input til bestyrelsens diskussioner.

Klubbens vigtigste opgave er at skaffe nye medlemmer og fastholde de eksisterende medlemmer. Der er allerede introduceret attraktive modeller for indmeldelse i klubben – vi afskaffer 1. års medlemskabet, men tilbyder i stedet en række ekstra goder til det ordinære medlemskab, såsom green fee billetter, træningslektioner, medlemskab af Dame-/Herreklubben og Kongegolf. Yderligere indføres et introduktionsforløb på 3 måneder med træning mm for 1.200 kroner for nye medlemmer uden DGU kort. Bestyrelsen håber, at I alle vil støtte op om initiativerne og være med til at tiltrække nye medlemmer – til orientering kan oplyses, at kontingentet for 2018 forventes at være stort set uændret.

En vigtig del af det sociale aspekt i vores klub er en velfungerende restaurant. Vi har haft et godt samarbejde med Henrik Søby & Co. i de seneste 3 år, men Henrik har valgt at stoppe med udgangen af i år. Det er heldigvis lykkedes allerede nu at få en ny restauratør på plads, så vi ser frem til den kommende sæson med stor fortrøstning, og glæder os til at byde velkommen til Cristine Rerup-Dyberg. Cristine har erfaring med drift af restaurant i en golfklub, så hun er meget opmærksom på, hvilke ønsker golfspillere generelt har. Hvis en restaurant i en golfklub skal kunne eksistere, er det vigtigt, at medlemmerne bakker op om den, og bruger den.

I de interviews, vi gennemførte i september måned, blev der lagt stor vægt på det sociale liv i klubben, så man føler, det er et hyggeligt sted at være. Der er allerede nedsat et udvalg, der – i samarbejde med vores nye restauratør – vil arbejde for at skabe hygge i lokalerne og på terrassen.

Den vigtigste parameter i budget/regnskab er medlemstallet. Det lykkedes i starten af året at få en del nye medlemmer, men det blev senere svært at tiltrække nye medlemmer på grund af usikkerheden omkring klubbens fremtid. Selv om vi gik over til månedlige opkrævninger, så man aldrig kom til at betale for mere end den tid, der var blevet spillet, var det ikke nemt at agitere for en stabil fremtid. Vores budget for tilgang af nye medlemmer i 2017 var aggressivt –  vi nåede det ikke, og derfor blev en del af de planlagte aktiviteter udsat.  FGC har som de fleste andre golfklubber i Danmark en stor udfordring med hensyn til at holde medlemsantallet status quo, da tilgangen til golfsporten ikke er så stor som tidligere.

Afgangen af medlemmer har været marginalt højere end de seneste år, og med den reducerede tilgang er der sket et fald i medlemstallet. Antallet af medlemmer pr. 1. januar 2018 vil dog fortsat være større, end hvad der blev budgetteret med i forbindelse med rekonstruktionen. De nærmere forhold vil blive præsenteret på generalforsamlingen – men det kan som nævnt allerede nu oplyses, at kontingentet for 2018 forventes at være stort set uændret.

I 2018 afholdes igen Golfens Dag – det bliver d. 22. april. Vi vil overveje visse ændringer, specielt mht annoncering mm, men ellers fastholde konceptet som de seneste år.

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at Fredensborg Golf Club fremstår som en attraktiv klub, at være medlem i – dels ved at vi har en super bane, dels ved at vi tilbyder gode vilkår både for turneringsspillere og klubspillere. Et vigtigt aktiv er ”klubberne i klubben”, der er med til at skabe et fantastisk sammenhold. Vi håber på stor opbakning og hjælp på Golfens Dag fra medlemmerne, så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 22. april. Har du lyst til at deltage i Udvalget, der står for planlægningen af Golfens Dag, må du meget gerne sende en mail til Ulla Plesner (ulla.plesner@hotmail.com).

Klubben kan ikke drives uden hjælp fra alle frivillige og sponsorer – stor tak til disse.

Vi har i godt et år deltaget i ”Golfspilleren i centrum”, hvilket har givet anledning til mange besvarelser. Der er kommet mange – både positive og negative – tilkendegivelser fra medlemmer og green fee spillere. Bestyrelsen har arbejdet med tilbagemeldingerne, og løbende sat fokus på udvalgte opgaver. Vi har allerede nu et godt materiale til opfølgning, så vi har besluttet at tage en pause, så vi får bedre tid til at bearbejde de input, vi har fået.

I lighed med tidligere år, vil vi indgå venskabsaftaler med en del klubber. I Fredensborg vil vores gæster fra venskabsklubberne kunne spille til samme pris som gæstepris, dvs. med 30 % rabat. Greenfee priserne i vores venskabsklubber vil formentlig som i 2017 variere, men være i niveauet 300 kroner.
Vi vil fortsat give green fee spillere med DGU kort med ”F” markering (dvs. medlemmer af andre klubber, der i deres egen klub har begrænset spilleret) lov til at spille i Fredensborg, men de skal betale fuld pris.

Som noget nyt er der etableret et samarbejde med golfklubberne i Asserbo, Gilleleje og Hornbæk i Konge Golf, der giver mulighed for at spille på alle 4 baner for en ekstra betaling på 700 kroner pr. år. Vi håber dette samarbejde vil blive til stor glæde for medlemmerne. Der er allerede etableret samarbejde på flere områder, så fx turneringsplanerne koordineres, og klubberne i klubben kan aftale fælles turneringsdage.

Indbydelse til den kommende sæson, vil i lighed med de seneste år, ske ved opslag og på hjemmesiden. Årstalsmærke udsendes ikke pr. brev, men skal afhentes i Proshoppen eller på kontoret. Det kan også afhentes ved generalforsamlingen, der finder sted torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19 i klubhuset. Informationsmateriale fra ”klubberne i klubben” vil være tilgængeligt på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubbens Sekretariat senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, personale, samarbejdspartnere, frivillige, sponsorer og venner af Fredensborg Golf Club en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne
Hans Boye Clausen/Ulla Plesner